-Chép IC nhớ 24c...93c...

HƯỚNG DẪN VÀ SỬ DỤNG

m

1.   Ylu ciu nay tmh da dagc cai driver cho mach nap.

2.    Klt ndi mach nap vai may tlnh qua cdng USB da cai driver.

3.   Ma chaang trlnh bang cach nhip dOi vao file: USB_MEM_V6 a man hlnh dektop.

4. Vj tri dat IC : xem hlnh ve trln mach va trln may tlnh

A.   Ghi Chwong trinh tv may tfnh ra IC:

-  Nhip vao nut Mui ten dd xudng dl chon loai IC cin ghi (khi mai ma chaang trlnh, board se mac djnh cho IC24 va IC25. Chi khi nao sa dung IC93 thl ban mai cin nhip chon)

-  Oat IC vao vj tri :IC Copy, nha tren man hlnh. Sau do

-  Nhin vao nut "chon File" -> chon file cin ghi -> nhin "Open" hoac nhin p^m "Enter"(Nlu mudn xem hoac saa noi dung file vaa chon thl nhin vao menu Buffer & goc tren ben trai)

-  Nhin: "Nap IC" dl bat diu ghi

-  Nlu co ldi thl chaang trlnh bao den do

*  Ddi vai IC93 thi vj tri dat IC nha hinh ve tren board va thao tac gidng nha tren

B.   Lay chwong trinh tv IC ve may tfnh:

-  Nhip vao nut Mui ten 66 xuong dl chon loai IC cin ghi (khi mai ma chaang trlnh, board se mac djnh cho IC24 va IC25. Chi khi nao sa dung IC93 thl ban mai cin nhap chon)

-  Oat IC vao vj tri :IC MAU, nha tren man hlnh. Sau do

-  Nhin chon nut "Dat ten File" -> Nhap ten cua file cin lau ( thaang dat trung vai ten model may) -> nhin 'save" hoac nhin p^m "Enter"

-  Sau do nhin nut "Doc IC". Board se doc noi dung cua IC vl va lau vao File ma ban vaa dat ten

-  Sau khi doc xong thl den xanh sang . (Nlu mudn xem noi dung file vaa liy vl thl sau khi OK nhin vao menu Buffer)

-  Nlu co ldi xay ra thl din bao ldi sang

*  Ddi vai IC93 thi vj tri dat IC nha hinh ve tren board va thao tac gidng nha tren

C.                   Chu'e     nang copy

(Chi sfr dung cho IC24XXX hoac 25XXX):

-  Khi khong co may tmh ban vin thgc hien chac nang copy bang ngudn AC/DC 9V ta bin ngoai.

-  Oat IC vao vj tri gidng nha hlnh ve xong nhin nut "Copy" tren board.

-  Khi dang copy thl din mau cam se sang, hoan tit thl din chuyln sang mau xanh .

-  Khi co ldi din do sang ( co thl do: IC copy bj ha, thilu IC miu hoac IC copy,

IC khong gidng nhau ....)

-  Sau Khi xa ly ldi xong, nhin Copy lai.

 

H^QNG DAN CAI DRIVER & CH^ONG TRiNH

> Cai Driver

1.    K§t n6i mach nap vao may tlnh

2.     Nhlp chuot phai vao bilu t^gng Computer a man hlnh destop.

3.    Chon Properties

4.

a.     Win 7: Chon Device Manager a goc tren ben trai man hlnh

b.    Win XP: Chon tab Hardward -> Chon Device Manager

4.    Toi muc Other device , Nhlp chuot phai vao Unknown Devive

5.    Chon Update Driver....

6.     N§u co muc Yes, this time only thl chon va nhln next

7.    Chon Install from a list..

8.    Chon Browse ^ tlm d§n 0 CD ROM ^ chon Driver MinhTan ^ OK ^ Next

9.      N§u co xult hien Install anyway... thl chon

10.  Finish

> Cai ch^ang trlnh

Nhlp doi vao USB_MEM_V6_Setup ^Next ^ Install now ^ Install ^ doi qua

trlnh cai dat ^ Close

Sau khi cai xong chuong trlnh USB_MEM_V6 xult hien a man hlnh destop.