-Giá trị các cảm biến máy lạnh

Mã số điện trở cảm biến của một số hãng máy lạnh. www.daynghetuannguyen.com

Cảm biến nhiệt độ dàn (đầu đồng) chuộc đồng

Cảm biến nhiệt độ phòng (đầu nhựa) chuộc nhà

Panasonic

27-34K (t° dàn)

15K (t° phòng)

Toshiba

8K

8K

Mitsubishi

4,7K

4,7K

Daikin

7K

7K

Samsung

8.5K

8.5K

Sumikura

154K

15K

Funiki

4,7K

4,7K

Nagakawa (A126 & A188)

9K

9K

Nagakawa (NS-C132)

4,7K

4,7K

TCL

4,7K

4,7K